Vedtægter

VEDTÆGTER FOR
DANMARKS VETERANER
TREKANTOMRÅDET

FORENINGENS NAVN HJEMSTED OG FORMÅL.
§ 1. Foreningens navn er Danmarks Veteraner Trekantområdet. Dets hjemsted er Fredericia, hvor foreningen blev stiftet af De Blå Baretter d. 12 september 1969, foreningen er gennem landsforeningen tilsluttet The Nordic Blue Berets.

FORENINGENS FORMÅL:
§ 2. At samle hjemsendte og tjenestegørende civilt og militært personel i en forening til støtte og oplysning om Danmarks internationale engagement og virke herunder de fredsbevarende og fredsskabende styrker, for herigennem at bidrage til skabelse af bredere samarbejde og større forståelse mellem nationerne. Det er endvidere foreningens formål, at knytte og styrke de kammeratlige bånd medlemmerne imellem, bl.a. ved mødevirksomhed og selskabelige sammenkomster m.v.

FORENINGENS MEDLEMMER:
§ 3. Som medlemmer optages enhver, der opfylder landsforeningens betingelser for medlemsskab og som har tilknytning til Trekantområdet. Såfremt en person udenfor dette område fremsætter ønske om optagelse som medlem, vil vedkommende kunne optages. Såfremt et medlem flytter udenfor det førstnævnte område og ønsker medlemsskabet flyttet til en tilsvarende forening andet steds, kan oplysninger herom indhentes hos bestyrelsen.
Eventuelt udmeldelse af foreningen sker skriftlig til landsforeningens kartoteksfører.

MEDLEMSBIDRAG:
§ 4. Til dækning af foreningens udgifter, virke og trivsel, samt bidrag til arbejdet på lands- og internationalt plan betales et medlemsbidrag, som efter forslag fra landsforeningen fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. Medlemsbidraget, som opkræves af landsforeningen, skal være betalt inden lokalforeningens generalforsamling, for at man har stemmeret på denne.

BESTYRELSEN:
§ 5. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virke og trivsel, samt dets midler. Den træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen består af:
Formand (der vælges 2 år af gangen) 5 bestyrelsesmedlemmer (der vælges for 2 år ad gangen, således at der 2 på valg i ulige år og 3 på valg i lige år.).
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter hver generalforsamling med næstformand, kasserer og sekretær.
§ 6. Til at gennemgå foreningens regnskaber vælges på det ordinære generalforsamling 2 revisorer og 1 revisor suppleant, der alle vælges for 1 år af gangen.

GENERALFORSAMLINGEN:
§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert år i februar måned afholdes generalforsamlingen, der indkaldes ved meddelelse til medlemmerne ved særlig skrivelse, ved meddelelse i medlemsblad og annoncering i lokale blade efter bestyrelsens skøn.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 1/4 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger dette.
§ 9. Dagsorden ved ordinær generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter
1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse ved kasseren 4. Indkomne forslag- forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 5. Valg: a. formand (såfremt denne er på valg) b. Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ( c. 2 suppleanter til bestyrelsen d. Revisor e. Revisorsuppleant 6. Eventuelt
§ 10. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Personvalg er skriftlig, såfremt et medlem forlanger dette.
§ 11. Indkaldelse til generalforsamlinger, enten disse er ordinære eller ekstraordinære, skal ske med mindst 14 dages varsel.
§ 12. For ændringer i nærværende love kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslagene. Er der ikke mødt et tilstrækkelig antal medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen sker ved simpel stemmeflertal.

OPLØSNING AF FORENINGEN.
§ 13. Foreningen kan kun opløses, dersom medlemstallet kommer under 25 og da kun når foreningens medlemmer med 3/4 stemmer herfor.
§ 14. I tilfælde af foreningens opløsning skal midler overgives til anden forening med tilsvarende formål. Generalforsamlingen, der har vedtaget foreningens opløsning, træffer afgørelse herom.

SÅLEDES VEDTAGET:
Fredericia, den 12. september 1969

ÆNDRET.
Fredericia, den 6. februar 1975.

ÆNDRET:
Fredericia, den 21. februar 2002. ÆNDRET: Fredericia, den 22. februar 2017.